Posiadam zezwolenie na zezwolenie na pobyt czasowy /zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony/. Czy daje mi to jakiekolwiek dodatkowe uprawnienia?

Drukuj Drukuj

Zezwolenie na pobyt czasowy (dawniej: zamieszkanie na czas oznaczony) na terytorium RP uprawnia do odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich tylko w przypadku, gdy karta pobytu została wydana w związku z okolicznością, o której mowa  w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650).  

 


Data publikacji: 28 stycznia 2016