Na jakich warunkach mogę studiować z Kartą Polaka lub zezwolenie na pobyt stały?

Drukuj Drukuj

Karta Polaka oraz zezwolenie na pobyt stały uprawniają do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, że studia stacjonarne są nieodpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne jest takie jak dla Polaków.

Studiując na warunkach obowiązujących obywateli polskich posiadacze Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt stały mogą ubiegać się o stypendium socjalne (zasady przyznawania stypendium socjalnego)


Data publikacji: 28 stycznia 2016