Na czym polega postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów?

Drukuj Drukuj

Odpowiedzialność dyscyplinarną student ponosi za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Student ponosi odpowiedzialność  przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów i doktorantów znajdują się w zakładce Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
i Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów.


Data publikacji: 28 stycznia 2016