Na czym polega postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów?

Drukuj Drukuj
Studenci oraz doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta albo doktoranta. Tym rodzajem odpowiedzialności zagrożone są zachowania, które uchybiają standardom etycznym obowiązującym we wspólnocie akademickiej tj. obowiązkom ciążącym na studentach/doktorantach z racji ich przynależności do tej wspólnoty, a także zachowania naruszające przepisy obowiązujące na uczelni np. Regulamin Studiów.  
 
Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzeka Komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów. Jeśli ukarany student lub rzecznik dyscyplinarny złoży odwołanie od orzeczenia tej Komisji, to trafi ono do  Odwoławczej komisji dyscyplinarnej.  Od orzeczenia tej Komisji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
W skład obu Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy oraz  studenci/doktoranci. Tryb ich powołania określa statut UW.
 
Specyfiką odpowiedzialności dyscyplinarnej jest brak dokładnego określenia czynów, za które grozi kara dyscyplinarna, a w konsekwencji także brak wskazania, która kara grozi za jakie naruszenie.  Komisje dyscyplinarne dysponują katalogiem pięciu kar, poczynając od najłagodniejszej tj. upomnienia, poprzez naganę, naganę z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta do 1 roku, aż po najsurowszą tzn. wydalenie z uczelni.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów i doktorantów znajdują się w zakładce Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów.

Data publikacji: 31 maja 2016