- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Na czym polega indywidualna organizacja studiów?

Indywidualna organizacja studiów obejmuje:

1) indywidualny program studiów realizowany we współpracy z opiekunem naukowym lub

2) indywidualny plan studiów lub

3) indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów lub

4) indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą.

Zgoda na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów może zostać wyrażona w szczególności:

1) studentom wyróżniającym się w nauce;

2) studentom uczestniczącym w pracach badawczych nieobjętych programem studiów;

3) studentom wyróżniającym się w działalności sportowej, w której reprezentują Uniwersytet;

4) studentom wyróżniającym się w działalności kulturalnej lub artystycznej;

5) studentom skierowanym na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej;

6) studentom studiującym jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów;

7) studentom z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;

8) studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami;

9) studentom przyjętym na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

10)w innych uzasadnionych przypadkach niż wymienione w pkt 19, w tym związanych ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi studenta