Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?

Drukuj Drukuj

Zgodnie z § 43 Regulaminu Studiów na UW Kierownik Jednostki Dydaktycznej może przyznać studentowi urlop:

1) zdrowotny, ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność;

Student składa wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego do KJD za pośrednictwem BON. Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, przejściowo wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje KJD na podstawie opinii BON wydawanej w oparciu o dokumentację medyczną studenta. Student bez zbędnej zwłoki składa wniosek o urlop zdrowotny po zaistnieniu okoliczności mogącej stanowić podstawę do jego przyznania. Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student nie może uzyskać urlopu zdrowotnego na ten cykl dydaktyczny, chyba że wykaże, iż okoliczności stanowiące podstawę złożenia wniosku uniemożliwiały jego wcześniejsze złożenie.

2) naukowy, przeznaczony w szczególności na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych;

3) okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach

Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich urlop naukowy lub okolicznościowy może zostać przyznany po zaliczeniu co najmniej pierwszego etapu studiów. Następny urlop student może otrzymać po zaliczeniu kolejnego etapu studiów.

W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Przyznając urlop, KJD może wyrazić zgodę na zaliczenie w jego trakcie wybranych przedmiotów objętych planem studiów. Powrót studenta na studia po urlopie następuje na zasadach określonych przez KJD. Udzielenie urlopu przesuwa termin planowego ukończenia studiów.Na wniosek studenta KJD wystawia niezwłocznie zaświadczenie na okoliczność udzielenia urlopu.

 


Data publikacji: 31 maja 2016