Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie lub zwrot wniesionej opłaty za studia?

Drukuj Drukuj

Zgodnie z Uchwałą nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne student, który osiągnie wybitne wyniki w nauce lub jego sytuacja materialna, w czasie studiów ulegnie istotnemu pogorszeniu, może złożyć na Wydziale wniosek o zwolnienie z opłat w całości lub w części, albo o rozłożenie opłat na raty. Wniosek składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Z ważnych powodów kierownik jednostki może rozpatrzyć wniosek złożony w późniejszym terminie.

 

O zwrot wniesionej opłaty za studia, student można ubiegać się w przypadku, gdy zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów (opłata zostanie zwrócona w całości) oraz gdy zostanie skreślony z listy studentów z innego powodu np. rezygnacji ze studiów, itp. (opłat zostanie zwrócona proporcjonalnie – po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna).


Data publikacji: 28 stycznia 2016