- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie lub zwrot wniesionej opłaty za studia?

Zgodnie z Uchwałą nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2015 r., poz. 218) podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłaty na raty może być w szczególności:

1) osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce;

2) uczestnictwo studenta w międzynarodowym programie stypendialnym;

3) istotne pogorszenie sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów;

4) działalność studenta na rzecz uczelni wykonywana społecznie, ważna dla uczelni i wymagająca poświęcenia znaczącej ilości czasu,

Wniosek o zwolnienie z opłat w całości lub w części, albo o rozłożenie opłat na raty składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Z ważnych powodów kierownik jednostki może rozpatrzyć wniosek złożony w późniejszym terminie.