Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za studia?

Drukuj Drukuj

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 130 Rektora UW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oaz warunków i trybu zwalniania z opłat KJD może zwolnić studenta z opłaty w całości lub w części albo rozłożyć opłatę na raty na uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta.Podstawą do zwolnienia z opłaty lub rozłożenia opłaty na raty mogą być w szczególności:

1) wyróżniające się wyniki w nauce studenta;

2) wyróżniające się osiągnięcia naukowe studenta;

3) wyróżniające się osiągnięcia sportowe studenta we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

4) istotne pogorszenie sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów;

5) istotne względy społeczne uzasadniające wsparcie studenta z uwagi na jego wyjątkowo trudną sytuację osobistą;

6) szczególnie ważna działalność społeczna studenta na rzecz Uniwersytetu, w tym w uczelnianej organizacji studenckiej.

Wniosek, składa się do KJD nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku. Wniosek, którego podstawę stanowi okoliczność istotnego pogorszenia sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów lub istotne względy społeczne uzasadniające wsparcie studenta z uwagi na jego wyjątkowo trudną sytuację osobistą składa się do KJD nie później niż trzy miesiące odpowiednio od dnia istotnego pogorszenia sytuacji materialnej lub dnia zaistnienia wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej. W uzasadnionych przypadkach KJD może przyjąć do rozpatrzenia wniosek złożony w późniejszym terminie.

 


Data publikacji: 31 maja 2016