Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dyplom z wyróżnieniem?

Drukuj Drukuj

Na podstawie § 52 ust.4 Regulaminu Studiów na UW

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach określonych w § 43 ust. 8 i § 47 ust. 2 i 3;

2) uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;

3) uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą;

4) nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu, w szczególności nie została wobec nich orzeczona kara dyscyplinarna


Data publikacji: 15 stycznia 2016