Czy student może otrzymać zwrot wniesionej opłaty za studia?

Drukuj Drukuj

W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega zwrotowi, po potrąceniu 10% wysokości opłaty należnej za pierwszy rok studiów, przeznaczonej na pokrycie kosztów niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii uczelni. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż niepodjęcie studiów tj. rezygnacji ze studiów, braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia etapu studiów w wymaganym terminie, ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni lub braku udziału w zajęciach obowiązkowychwniesiona opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie,tj. po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.


Data publikacji: 31 maja 2016