Czy student może otrzymać zwrot wniesionej opłaty za studia?

Drukuj Drukuj

O zwrot wniesionej opłaty za studia, student można ubiegać się w przypadku, gdy zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów (opłata zostanie zwrócona w całości) oraz gdy zostanie skreślony z listy studentów z innego powodu np. rezygnacji ze studiów, itp. (opłat zostanie zwrócona proporcjonalnie – po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna).


Data publikacji: 31 maja 2016