- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy istnieje możliwość odbycia części studiów poza uczelnią macierzystą (Program MOST, Erasmus)?

Tak, studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

 

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku

lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez prodziekana ds. studenckich wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST. Podstawą studiowania w ramach Programu MOST [1] jest indywidualna organizacja studiów.

 

Więcej informacji na temat Programu Erasmus znajdziecie Państwo na stronie Biura Współpracy z Zagranicą [2]