- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy cudzoziemiec może przenieść się w trakcie studiów z innej uczelni na UW?

Tak, przeniesienie na Uniwersytet Warszawski (z zagranicznej bądź polskiej uczelni) jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej. Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia należy złożyć do Prodziekana ds. studenckich na wydziale, na który student ubiega się o przeniesienie w celu zaopiniowania podania. Wydział następnie kieruje podanie wraz z opinią Prodziekana ds. studenckich do decyzji Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia. Wszystkie szczegóły dot. przeniesienia są każdego roku publikowane na stronie internetowej https://irk.uw.edu.pl [1].