Stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022
15 października 2021

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące wnioskowania o stypendium rektora  w roku akademickim 2021/2022 znajdą Państwo na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej (https://bpm.uw.edu.pl/). Na tej stronie został również opublikowany Komunikat Rektora w sprawie terminu składania wniosków (https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/)


Zmiany organizacyjne: Biuro ds. Obsługi Kształcenia i Biuro ds. Pomocy Materialnej
10 sierpnia 2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej UW Biuro Spraw Studenckich przekształcone zostało w Biuro ds. Obsługi Kształcenia. Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://bok.uw.edu.pl/

W wyniku ww. zmian powstało również nowe Biuro ds. Pomocy Materialnej: https://bpm.uw.edu.pl/

 


Sprostowanie treści komunikatu w sprawie formy i terminu składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
26 marca 2021

Informujemy, że w treści Komunikatu Rektora zamieszczonego na stronie dnia 17.03.2021 r. doszło do omyłki pisarskiej w punkcie 3 lit. g. W treści komunikatu widnieje „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia”, a powinno być „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia II stopnia”.

 


Komunikat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021
17 marca 2021

Forma i termin składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

2. Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 31 marca 2021 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 31 marca 2021 r.

3. Postępowanie o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 zostanie przeprowadzone dla następujących kierunków studiów:

  1. chemia – studia II stopnia;
  2. chemia stosowana – studia II stopnia;
  3. filologia białoruska z językiem angielskim – studia I stopnia;
  4. filologia białoruska z językiem angielskim – studia II stopnia;
  5. geologia stosowana – studia II stopnia;
  6. inżynieria obliczeniowa – studia II stopnia;
  7. międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia;
  8. ukrainistyka z językiem angielskim – studia I stopnia.

Stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021 
08 lutego 2021
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.
 
Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, a ich sytuacja (skład rodziny i dochód) nie uległa zmianie zobowiązani są do wydrukowania oświadczenia o dochodach za rok 2019 r. oraz wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021, a następnie do złożenia ww. dokumentów do właściwej Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego lub właściwego Koordynatora ds. stypendialnych. Nie muszą oni przedkładać ponownie organowi stypendialnemu dokumentów odnośnie do ich sytuacji rodzinnej i dochodowej, które przedstawili w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
 
W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca), aby otrzymać wyrównanie za marzec wniosek należy złożyć do 18 marca 2021.

Zakwaterowanie w domach studenta w semestrze letnim roku akademickiego  2020/2021
29 stycznia 2021

Zakwaterowanie w akademiku, dla wszystkich obecnie mieszkających studentów, zostanie przedłużone automatycznie do dnia 5 lipca 2021 r.

Studenci, którzy w chwili obecnej nie mieszkają w akademiku, a chcą zakwaterować się na semestr letni w roku akademickim 2020/2021,  proszeni są o kontakt z Biurem Spraw Studenckich (akademiki@uw.edu.pl), w celu otrzymania skierowania w ramach wolnych miejsc.