Stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021 
08 lutego 2021
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.
 
Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, a ich sytuacja (skład rodziny i dochód) nie uległa zmianie zobowiązani są do wydrukowania oświadczenia o dochodach za rok 2019 r. oraz wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021, a następnie do złożenia ww. dokumentów do właściwej Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego lub właściwego Koordynatora ds. stypendialnych. Nie muszą oni przedkładać ponownie organowi stypendialnemu dokumentów odnośnie do ich sytuacji rodzinnej i dochodowej, które przedstawili w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
 
W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca), aby otrzymać wyrównanie za marzec wniosek należy złożyć do 18 marca 2021.

Zakwaterowanie w domach studenta w semestrze letnim roku akademickiego  2020/2021
29 stycznia 2021

Zakwaterowanie w akademiku, dla wszystkich obecnie mieszkających studentów, zostanie przedłużone automatycznie do dnia 5 lipca 2021 r.

Studenci, którzy w chwili obecnej nie mieszkają w akademiku, a chcą zakwaterować się na semestr letni w roku akademickim 2020/2021,  proszeni są o kontakt z Biurem Spraw Studenckich (bsstud@adm.uw.edu.pl), w celu otrzymania skierowania w ramach wolnych miejsc.


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – stypendium rektora
05 stycznia 2021

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie stypendium rektora należy wysłać pocztą tradycyjną na adres sekcji socjalnej Biura Spraw Studenckich


Odsetek oraz wysokość stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021
18 grudnia 2020

 

Postanowienie Rektora

Wysokość stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 wynosi 800 zł miesięcznie.

Odsetek studentów otrzymujących stypendium wynosi 8% z zastrzeżeniem, że jeżeli 8% stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej (oznacza to, że gdy 8% to np. 3,89, stypendium otrzymują 3 osoby). Ponadto, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba znajduje się na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania stypendium, wszystkie osoby znajdujące się na tej pozycji otrzymują stypendium.


Składanie sprawozdań przez uczelniane organizacje studenckie
06 listopada 2020

 

Stosownie do § 12 zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego, iż „Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów, o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres poczty elektronicznej”, ogłaszam, że dokumenty uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, powinny być przesyłane w formie elektronicznej (np. skanów) na adres Biura Spraw Studenckich UW: bsstud@adm.uw.edu.pl

Podpis opiekuna czy innego pracownika UW może być zastąpiony potwierdzeniem złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). 


Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc
19 października 2020

 

W roku akademickim 2020/2021 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniu 19 października 2020 roku o godzinie 20:00 zostaną uruchomione zapisy do Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc nie będą brane pod uwagę oświadczenia o dochodach ani dodatkowe preferencje. [więcej]