III edycja projektu „Legia Akademicka”
04 listopada 2019

 

Informujemy, że została ogłoszona  III edycja  projektu „Legia Akademicka”. Jest to program Ministerstwa Obrony Narodowej  skierowany do studentów w ramach którego realizowany  jest program edukacji  wojskowej studentów. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie : https://www.gov/web/nauka/programy-i-przedsiewziecia. Zapytania dotyczące programu „Legia Akademicka” można kierować drogą elektroniczną  na adres : legiaakademicka@nauka.gov.pl

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY

III EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

 


Komunikat w sprawie wzorów decyzji adm. i rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych
04 października 2019

UWAGA !!!

Informujemy, że w USOS zostały udostępnione Państwu wzory decyzji oraz wzory rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych w następujących sprawach (kody decyzji/rozstrzygnięć zostaną wskazane poniżej):

  1. w sprawie skreślenia z listy studentów
  2. w sprawie wznowienia studiów
  3. podejmowanych w ramach autokontroli w sprawie skreślenia z listy studentów
  4. w sprawie przeniesienia na Uniwersytet Warszawski z innej Uczelni
  5. w sprawie zmiany kierunku lub formy studiów oraz
  6. w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 k.p.a lub art. 155 k.p.a

Wersje edytowalne ww. wzorów znajdziecie Państwo w zabezpieczonej hasłem zakładce Dla Dziekanatów.

Przypominam, że decyzje powinny być bezwzględnie opatrzone datą bieżącą (nie mogą być wydawane z datą wsteczną).

Proszę przy tym pamiętać, że w sprawach wszczętych przed dniem 1.10.2019 r. (tj. gdy przed tym dniem został złożony np. wniosek o wznowienie studiów, rezygnacja ze studiów, wniosek w sprawie przeniesienia z innej Uczelni na UW czy wniosek w sprawie zmiany kierunku studiów) powinni Państwo skorzystać z dotychczasowych wzorów przygotowanych na rok akademicki 2018/2019.

 

KODY DECYZJI/ROZSTRZYGNIĘĆ (dla spraw wszczętych od dnia 1.10.2019 do dnia 30.09.2020):

A. DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW

SKR-92 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów

SKR-93 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów

SKR-94 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego

SKR-95 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

SKR-96 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

SKR-97 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach

SKR-98 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce

SKR-99 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

SKR-102 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

B. WZORY DECYZJI PODEJMOWANYCH W RAMACH AUTOKONTROLI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW

SKR-AUT-13 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niepodjęcia studiów

SKR-AUT-14 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu rezygnacji ze studiów

SKR-AUT-15 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego

SKR-AUT-16 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

SKR-AUT-17 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach

SKR-AUT-18 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce

SKR-AUT-19 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru/roku w określonym terminie

SKR-AUT-20 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

C. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE WZNOWIENIA STUDIÓW

WZN-ADM-RZW-1 – w sprawie zgody na wznowienie studiów w oparciu O PRZEPIS INNY NIŻ § 13 UST. 5 LUB 6 REGULAMINU STUDIÓW

WZN-ADM-RZW-2 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 13 UST. 5 REGULAMINU STUDIÓW (tj. rozstrzygnięcie wydawane w stosunku do osób skreślonych z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, które w ciągu dwóch lat od daty skreślenia złożyły wniosek o wznowienie studiów)

WZN-ADM-RZW-3 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 13 UST. 6 REGULAMINU STUDIÓW

WZN-ADM-RZW- 4 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 441 Senatu UW z dnia 19 czerwca 2019 r. (tj. wzór dotyczący osób, które w roku akademickim 2017/18 lub 2018/19 zostały skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej i złożyły wniosek o wznowienie studiów do dnia 31 grudnia 2021 r.)

WZN-ADM-RZW-5 – w sprawie odmowy wznowienia studiów

WZN-ADM-RZW-6 – w sprawie odmowy wznowienia studiów – właściwy wówczas, gdy wnioskodawca przed skreśleniem z listy studentów dwukrotnie powtarzał już ten sam przedmiot (najpierw w trybie wpisu warunkowego na kolejny etap studiów, a następnie w trybie powtarzania etapu) i przedmiot ten w dniu złożenia wniosku o wznowienie studiów wciąż pozostaje przez niego niezaliczony

D. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE PRZENIESIENIA STUDENTA Z INNEJ UCZELNI NA UW

ADM-RZW-7 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni na UW

ADM-78 – Wzór decyzji administracyjnej w sprawie braku zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni na UW

E. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE ZMIANY KIERUNKU STUDIÓW W RAMACH UW

ADM-RZW-KIER-1 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na zmianę kierunku studiów w ramach UW

ADM-RZW-KIER-2 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie odmowy zmiany kierunku studiów w ramach UW

F. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE ZMIANY FORMY STUDIÓW W RAMACH UW

ADM-RZW-FORM-1 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na zmianę formy odbywania studiów

ADM-RZW-FORM-2 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie odmowy zmiany formy odbywania studiów

G. WZORY DECYZJI W SPRAWIE UCHYLENIA LUB ZMIANY DECYZJI OSTATECZNEJ NA PODSTAWIE ART. 154 K.P.A LUB ART. 155 K.P.A

WZN-ANU-2 – Uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nie nabył prawa)

WZN-ANU-3 – Uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nabył prawo)

WZN-ZM-2 – Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nie nabył prawa)

WZN-ZM-3 – Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nabył prawo)

 


Nowy Regulamin świadczeń dla studentów
03 października 2019

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dniem 1 października 2019 roku został wprowadzony nowy Regulamin świadczeń dla studentów [więcej] 


Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc
02 października 2019

 

W roku akademickim 2019/2020 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniu 7 października 2019 roku o godzinie 20:00 zostaną uruchomione zapisy do Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc nie będą brane pod uwagę oświadczenia o dochodach ani dodatkowe preferencje. [więcej]


Prace w systemie USOS – decyzje administracyjne – 1.10.2019 r.
01 października 2019

UWAGA !!!

w ślad za komunikatem z dnia 30.09.2019 r. dotyczącym braku możliwości wydawania decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów w dniach 1-2 października 2019 r. informujemy, że w tych dniach, z powodów o których mowa w poprzednim komunikacie, nie będą Państwo także mogli wydać pozostałych decyzji administracyjnych.


Prace w systemie USOS – decyzje administracyjne
30 września 2019

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniach 1-2 października 2019 r. nie będzie możliwości wydawania decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów. Poprzez wydanie decyzji rozumie się: wprowadzenie do systemu USOS, wydrukowanie i przedłożenie do podpisu właściwemu organowi.

Nie zablokuje to Państwu możliwości podjęcia indywidulanych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/2019, mimo iż decyzje te będą wydawane od 3 października 2019 r.

Decyzje powinny być bezwzględnie opatrzone datą bieżącą (nie mogą być wydawane z datą wsteczną).

Powyższe działanie wynika z konieczności dostosowania systemu USOS do zasad, wynikających z nowego Regulaminu Studiów. Ma to na celu wdrożenie do systemu USOS nowych wzorów decyzji oraz ustawienie właściwych parametrów dla: 1) organu wydającego decyzję oraz 2) organu podpisującego decyzję, które są dwoma niezależnymi parametrami systemowymi.