XIV edycja konkursu FID
10 maja 2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych z dnia 10 maja 2017 r. (pdf)

Załącznik nr 1 UWAGI dotyczące przygotowania wniosków FID do Ogłoszenia Komisji Konkursowej Innowacji Dydaktycznych z dnia 10 maja 2017 r. (pdf)

Wniosek FID 2017 do pobrania. (doc)


Nowe dyplomy
28 kwietnia 2017

 uprzejmie przypominamy, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych  oraz wzoru suplementu do dyplomu, obecnie obowiązujące wzory dyplomów  na UW mogą  być wystawiane  do  30 września 2017 r.  Od  1 października 2017 r.  dyplomy należy wystawiać na nowych drukach dostosowanych do wymogów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. O  terminie dostępności nowych druków zostaniecie Państwo poinformowani.

 


Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne
03 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca br. zostały zatwierdzone: Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w  sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 oraz Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie nr 32

Zarządzenie nr 33


Rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i rok akademicki 2017/2018
31 marca 2017

Broszura w pdf –  MOST

1-strona-broszury

 


Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów – 15 kwietnia
27 marca 2017

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1301 ze zm.) Uczelnia zobowiązana jest do przekazania do systemu POL-on danych studentów. Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów następuje za pomocą narzędzia eksportu systemu USOS i jest dokonywane w dwóch terminach:

  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;
  • do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia

Nowy termin przekazania danych tj. 15 kwietnia został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 76).

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, aby do dnia 10 kwietnia br. rozliczyć wszystkich studentów z wymagań programu realizowanego w cyklu 2016Z i wpisać na kolejny semestr studiów realizowany w cyklu 2016L (o ile kontynuują studia).

W związku z powyższym, proszę o wygenerowanie z systemu USOS raportu o błędach/brakach
w danych studenckich Państwa jednostki oraz o ich poprawienie (dot. semestru 2016L).

W celu wygenerowania pliku należy wybrać opcję Eksport do systemu POL-on w dziale Sprawozdawczość. W górnej części formularza należy wskazać:

1.Nazwę pliku wyjściowego – najlepiej utworzyć na dysku katalog z bieżącą datą, wskazać w tym katalogu plik o nazwie identyfikującej jednostkę, studentów i cykl dydaktyczny,
np. 1000-stud-2016L.xml.

2.Sposób sortowania danych – według uznania, sugerowanym rozwiązaniem jest sortowanie po numerze PESEL.

3.Poziom logowania: wszystkie komunikaty.

 

Pozostałe pola wypełnia się na zakładce Studenci:

1.Jednostka programu studiów – należy wskazać jednostkę macierzystą, o ile jest jednostką podstawową, w przeciwnym razie jednostkę podstawową nadrzędną w stosunku do jednostki macierzystej.

2.Cykl dydaktyczny – na przykład 2016.

3.Zakres eksportowanych studentów – Wszyscy aktywni studenci.

4.Zakres eksportowanych programów – Programy studenta w wybranej jednostce.

5.Zakres eksportowanych stypendiów – Według przyznań.

6.Wybierz semestr – letni.

 

Należy kliknąć przycisk Eksportuj studentów. Czas trwania eksportu zależy od liczby studentów
w jednostce. Może on trwać od kilku do kilkunastu minut.

Po zakończeniu eksportu we wskazanym katalogu powstaną dwa pliki: jeden  z rozszerzeniem ERR (plik z komunikatami o błędach), a drugi z rozszerzeniem XML. Plik z rozszerzeniem ERR powinien mieć wartość zero, co oznacza, że nie zawiera on błędów.

Więcej informacji, dotyczących procesu raportowania znajdziecie Państwo w poradniku pt. „Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia” dostępnym na stronie:  http://bss.uw.edu.pl/pol-on/.

BSS-4414-USOS-01/2017 w PDF

W przypadku studentów MISH oraz MIMAP prosimy korzystać z zakładki ISM w formularzu Eksport do systemu POL-on


Wnioski dotyczące kierunków studiów
27 stycznia 2017
  1. Formularz wniosku o utworzenie kierunku studiów
  2. Formularz wniosku o utworzenie specjalności
  3. Formularz wniosku o zmianę nazwy kierunku studiów/ specjalności bez zmiany efektów kształcenia
  4. Formularz wniosku o zmianę efektów kształcenia
  5. Akty prawne do wniosku
  6. INSTRUKCJA POMOCNA PRZY PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH KIERUNKÓW STUDIÓW