Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
26 października 2018

Informacja o Szkoleniu BHP dla studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019.

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW [pdf]


Materiały ze spotkania z Prodziekanami ds. studenckich – 15 października 2018 r.
16 października 2018

W zakładce dla dziekanatów znajdują się materiały ze spotkania z Prodziekanami ds. studenckich, które odbyło się 15 października 2018 r.[więcej]


Komunikat w sprawie drukowania decyzji administracyjnych od 1 października 2018 r.
08 października 2018

Przypominamy, że na decyzjach administracyjnych wydawanych po 1 października br., ze względu na nową podstawę prawną, należy umieszczać datę październikową. Stosowanie daty przed  1 października z nową podstawą prawną stanowi bowiem naruszenie prawa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ewentualna decyzja wznowieniowa musi być opatrzona datą późniejszą niż data decyzji skreślenia z listy studentów. Ma to bowiem zasadnicze znaczenie przy przekazywaniu danych do systemu POL-on.

Wyjaśniamy również, że decyzje w przedmiocie skreślenia z listy studentów i wznowienia studiów widoczne w systemie USOS otrzymały nowe kody.


Komunikat w sprawie drukowania decyzji administracyjnych w przedmiocie skreślenia z listy studentów od 1 października 2018 r.
03 października 2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że jest już możliwe generowanie następujących decyzji administracyjnych:

 1. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów (SKR-81)
 2. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów (SKR-70)
 3. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej (SKR-71)
 4. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego (SKR-72)
 5. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni (SKR-73)
 6. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu braku udziału w obowiązkowych zajęciach (SKR-83)
 7. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce (SKR-74)
 8. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie (SKR-75)
 9. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów (SKR-76)                                                                                                                                                                 
 10. Decyzja pozytywna w sprawie wznowienia studiów – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy nie spełniają warunków określonych w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów, wszystkich studentów, których skreślono po 30 września 2015 r. oraz tych, którzy zostali skreśleni przed 30 września 2015 r., ale uprzednio nie uzyskali absolutorium. (WZN-ADM-5)
 11. Decyzja pozytywna w sprawie wznowienia studiów – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy spełniają warunki określone w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów, tych studentów, którzy uzyskali absolutorium i zostali skreśleni przed dniem 30 września 2015 r. (WZN-ADM-2)
 12. Decyzji administracyjnych dot. odmowy wznowienia studiów  – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy nie spełniają warunków określonych w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów, wszystkich studentów, których skreślono po 30 września 2015 r. oraz tych, którzy zostali skreśleni przed 30 września 2015 r., ale uprzednio nie uzyskali absolutorium. (WZN-ADM-4)
 13. Decyzji administracyjnych dot. odmowy wznowienia studiów  – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy spełniają warunki określone w § 3 Regulaminu Studiów, tych studentów, którzy uzyskali absolutorium i zostali skreśleni przed dniem 30 września 2015 r. (WZN-ADM-1)

 

Generowanie ww. decyzji powinno odbywać się z systemu USOS Oracle (tzw. „szary”).

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że ze względu na nową podstawę prawną decyzje drukowane po 1 października br. powinny być opatrzone datą październikową.

O możliwości drukowania pozostałych decyzji będą Państwo informowani drogą elektroniczną przez Biuro Spraw Studenckich, niezwłocznie po ich wdrożeniu do systemu.


Komunikat w sprawie wydawania decyzji administracyjnych od 1 października 2018 r.
28 września 2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), trwają konsultacje prawne dot. dostosowania dotychczasowych wzorów decyzji administracyjnych wydawanych przez organy pierwszej instancji do zmian wynikających z nowych przepisów. 

Od 1 października br. do czasu wprowadzenia do systemu USOS nowych wzorów prosimy o niedrukowanie decyzji administracyjnych z systemu.

O możliwości generowania ww. decyzji  zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną przez Biuro Spraw Studenckich, niezwłocznie po ich wdrożeniu do systemu.


Umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
27 września 2018

Informujemy, że jest już możliwe drukowanie umów o odpłatności za usługi edukacyjne z systemu USOS. Drukowanie powinno odbywać się z systemu USOS Oracle (tzw. „szary”)

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wdrożone zostały nowe wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone cudzoziemcom podejmującym i wznawiającym studia na zasadach odpłatności (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 września 2018 r.)

W odniesieniu do studentów polskich wzory umów o odpłatności pozostały bez zmian [więcej]