Nowe dyplomy
28 kwietnia 2017

 uprzejmie przypominamy, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych  oraz wzoru suplementu do dyplomu, obecnie obowiązujące wzory dyplomów  na UW mogą  być wystawiane  do  30 września 2017 r.  Od  1 października 2017 r.  dyplomy należy wystawiać na nowych drukach dostosowanych do wymogów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. O  terminie dostępności nowych druków zostaniecie Państwo poinformowani.

 


Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne
03 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca br. zostały zatwierdzone: Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w  sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 oraz Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie nr 32

Zarządzenie nr 33


Rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i rok akademicki 2017/2018
31 marca 2017

Broszura w pdf –  MOST

1-strona-broszury

 


Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów – 15 kwietnia
27 marca 2017

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1301 ze zm.) Uczelnia zobowiązana jest do przekazania do systemu POL-on danych studentów. Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów następuje za pomocą narzędzia eksportu systemu USOS i jest dokonywane w dwóch terminach:

  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;
  • do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia

Nowy termin przekazania danych tj. 15 kwietnia został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 76).

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, aby do dnia 10 kwietnia br. rozliczyć wszystkich studentów z wymagań programu realizowanego w cyklu 2016Z i wpisać na kolejny semestr studiów realizowany w cyklu 2016L (o ile kontynuują studia).

W związku z powyższym, proszę o wygenerowanie z systemu USOS raportu o błędach/brakach
w danych studenckich Państwa jednostki oraz o ich poprawienie (dot. semestru 2016L).

W celu wygenerowania pliku należy wybrać opcję Eksport do systemu POL-on w dziale Sprawozdawczość. W górnej części formularza należy wskazać:

1.Nazwę pliku wyjściowego – najlepiej utworzyć na dysku katalog z bieżącą datą, wskazać w tym katalogu plik o nazwie identyfikującej jednostkę, studentów i cykl dydaktyczny,
np. 1000-stud-2016L.xml.

2.Sposób sortowania danych – według uznania, sugerowanym rozwiązaniem jest sortowanie po numerze PESEL.

3.Poziom logowania: wszystkie komunikaty.

 

Pozostałe pola wypełnia się na zakładce Studenci:

1.Jednostka programu studiów – należy wskazać jednostkę macierzystą, o ile jest jednostką podstawową, w przeciwnym razie jednostkę podstawową nadrzędną w stosunku do jednostki macierzystej.

2.Cykl dydaktyczny – na przykład 2016.

3.Zakres eksportowanych studentów – Wszyscy aktywni studenci.

4.Zakres eksportowanych programów – Programy studenta w wybranej jednostce.

5.Zakres eksportowanych stypendiów – Według przyznań.

6.Wybierz semestr – letni.

 

Należy kliknąć przycisk Eksportuj studentów. Czas trwania eksportu zależy od liczby studentów
w jednostce. Może on trwać od kilku do kilkunastu minut.

Po zakończeniu eksportu we wskazanym katalogu powstaną dwa pliki: jeden  z rozszerzeniem ERR (plik z komunikatami o błędach), a drugi z rozszerzeniem XML. Plik z rozszerzeniem ERR powinien mieć wartość zero, co oznacza, że nie zawiera on błędów.

Więcej informacji, dotyczących procesu raportowania znajdziecie Państwo w poradniku pt. „Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia” dostępnym na stronie:  http://bss.uw.edu.pl/pol-on/.

BSS-4414-USOS-01/2017 w PDF

W przypadku studentów MISH oraz MIMAP prosimy korzystać z zakładki ISM w formularzu Eksport do systemu POL-on


Wnioski dotyczące kierunków studiów
27 stycznia 2017
  1. Formularz wniosku o utworzenie kierunku studiów
  2. Formularz wniosku o utworzenie specjalności
  3. Formularz wniosku o zmianę nazwy kierunku studiów/ specjalności bez zmiany efektów kształcenia
  4. Formularz wniosku o zmianę efektów kształcenia
  5. Akty prawne do wniosku
  6. INSTRUKCJA POMOCNA PRZY PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

Rozstrzygnięto XIII edycję konkursu FID
19 stycznia 2017

Wyniki XIII edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych (pdf)