Komunikat dot. mLegitymacji studenckich
21 lutego 2020

Informujemy, że mLegitymacje studenckie są już dostępne na UW. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:

https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-juz-dostepne-na-uw/


Komunikat UW dot. sytuacji wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV
03 lutego 2020

WHO ogłosiła 30 stycznia 2020 r. stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem UW dot. sytuacji wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV


Zmiana terminu wypłaty stypendium socjalnego w grudniu
04 grudnia 2019

Informujemy, że został zmieniony termin wypłaty stypendium socjalnego w bieżącym miesiącu na 20 grudnia 2019 roku.


Komunikat

Z powodu wyjazdu szkoleniowego w dniach 5-6 grudnia br. Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich będzie zamknięta.


III edycja projektu „Legia Akademicka”
04 listopada 2019

 

Informujemy, że została ogłoszona  III edycja  projektu „Legia Akademicka”. Jest to program Ministerstwa Obrony Narodowej  skierowany do studentów w ramach którego realizowany  jest program edukacji  wojskowej studentów. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie : https://www.gov/web/nauka/programy-i-przedsiewziecia. Zapytania dotyczące programu „Legia Akademicka” można kierować drogą elektroniczną  na adres : legiaakademicka@nauka.gov.pl

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY

III EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

 


Komunikat w sprawie wzorów decyzji adm. i rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych
04 października 2019

UWAGA !!!

Informujemy, że w USOS zostały udostępnione Państwu wzory decyzji oraz wzory rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych w następujących sprawach (kody decyzji/rozstrzygnięć zostaną wskazane poniżej):

  1. w sprawie skreślenia z listy studentów
  2. w sprawie wznowienia studiów
  3. podejmowanych w ramach autokontroli w sprawie skreślenia z listy studentów
  4. w sprawie przeniesienia na Uniwersytet Warszawski z innej Uczelni
  5. w sprawie zmiany kierunku lub formy studiów oraz
  6. w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 k.p.a lub art. 155 k.p.a

Wersje edytowalne ww. wzorów znajdziecie Państwo w zabezpieczonej hasłem zakładce Dla Dziekanatów.

Przypominam, że decyzje powinny być bezwzględnie opatrzone datą bieżącą (nie mogą być wydawane z datą wsteczną).

Proszę przy tym pamiętać, że w sprawach wszczętych przed dniem 1.10.2019 r. (tj. gdy przed tym dniem został złożony np. wniosek o wznowienie studiów, rezygnacja ze studiów, wniosek w sprawie przeniesienia z innej Uczelni na UW czy wniosek w sprawie zmiany kierunku studiów) powinni Państwo skorzystać z dotychczasowych wzorów przygotowanych na rok akademicki 2018/2019.

 

KODY DECYZJI/ROZSTRZYGNIĘĆ (dla spraw wszczętych od dnia 1.10.2019 do dnia 30.09.2020):

A. DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW

SKR-92 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów

SKR-93 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów

SKR-94 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego

SKR-95 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

SKR-96 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

SKR-97 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach

SKR-98 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce

SKR-99 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

SKR-102 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

B. WZORY DECYZJI PODEJMOWANYCH W RAMACH AUTOKONTROLI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW

SKR-AUT-13 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niepodjęcia studiów

SKR-AUT-14 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu rezygnacji ze studiów

SKR-AUT-15 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego

SKR-AUT-16 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

SKR-AUT-17 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach

SKR-AUT-18 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce

SKR-AUT-19 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru/roku w określonym terminie

SKR-AUT-20 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

C. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE WZNOWIENIA STUDIÓW

WZN-ADM-RZW-1 – w sprawie zgody na wznowienie studiów w oparciu O PRZEPIS INNY NIŻ § 13 UST. 5 LUB 6 REGULAMINU STUDIÓW

WZN-ADM-RZW-2 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 13 UST. 5 REGULAMINU STUDIÓW (tj. rozstrzygnięcie wydawane w stosunku do osób skreślonych z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, które w ciągu dwóch lat od daty skreślenia złożyły wniosek o wznowienie studiów)

WZN-ADM-RZW-3 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 13 UST. 6 REGULAMINU STUDIÓW

WZN-ADM-RZW- 4 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 441 Senatu UW z dnia 19 czerwca 2019 r. (tj. wzór dotyczący osób, które w roku akademickim 2017/18 lub 2018/19 zostały skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej i złożyły wniosek o wznowienie studiów do dnia 31 grudnia 2021 r.)

WZN-ADM-RZW-5 – w sprawie odmowy wznowienia studiów

WZN-ADM-RZW-6 – w sprawie odmowy wznowienia studiów – właściwy wówczas, gdy wnioskodawca przed skreśleniem z listy studentów dwukrotnie powtarzał już ten sam przedmiot (najpierw w trybie wpisu warunkowego na kolejny etap studiów, a następnie w trybie powtarzania etapu) i przedmiot ten w dniu złożenia wniosku o wznowienie studiów wciąż pozostaje przez niego niezaliczony

D. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE PRZENIESIENIA STUDENTA Z INNEJ UCZELNI NA UW

ADM-RZW-7 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni na UW

ADM-78 – Wzór decyzji administracyjnej w sprawie braku zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni na UW

E. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE ZMIANY KIERUNKU STUDIÓW W RAMACH UW

ADM-RZW-KIER-1 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na zmianę kierunku studiów w ramach UW

ADM-RZW-KIER-2 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie odmowy zmiany kierunku studiów w ramach UW

F. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE ZMIANY FORMY STUDIÓW W RAMACH UW

ADM-RZW-FORM-1 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na zmianę formy odbywania studiów

ADM-RZW-FORM-2 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie odmowy zmiany formy odbywania studiów

G. WZORY DECYZJI W SPRAWIE UCHYLENIA LUB ZMIANY DECYZJI OSTATECZNEJ NA PODSTAWIE ART. 154 K.P.A LUB ART. 155 K.P.A

WZN-ANU-2 – Uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nie nabył prawa)

WZN-ANU-3 – Uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nabył prawo)

WZN-ZM-2 – Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nie nabył prawa)

WZN-ZM-3 – Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nabył prawo)