Komunikat Rektora dotyczący ubiegania się o miejsca Domach Studenta w roku akademickim 2021/22
22 lipca 2021

Komunikat Rektora w sprawie składania przez studentów i studentki oraz doktorantów i doktorantki wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2021/2022:

Na podstawie § 1 ust 2 oraz § 2 załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń na Uniwersytecie Warszawskim ogłasza się, co następuje:

1.Forma składania wniosku

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

 

2.Terminy składania wniosków dla studentów i studentek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych studentów i studentek[1];

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

 

3.Terminy składania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 2 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych doktorantów i doktorantek;

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku doktorantów i doktorantek przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

4.Terminy rozpatrywania wniosków dla studentów i studentek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 23 sierpnia 2021 roku – obecnym studentom i studentkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 9 sierpnia 2021 roku;

b) 10 września 2021 roku – studentom i studentkom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia), którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 18 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom i studentkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

5.Terminy rozpatrywania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 27 sierpnia 2021 roku – obecnym doktorantom i doktorantkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 2 sierpnia 2021 roku;

b) 22 września 2021 roku – doktorantom i doktorantkom przyjętym na I rok kształcenia
w Szkole Doktorskiej, którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 27 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim doktorantom
i doktorantkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom
, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

6.Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

 

7.Giełda zamiany miejsc

Studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki  mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

 

[1] Studenci i studentki trzeciego roku I stopnia, którzy planują kontynuowanie studiów na UW powinni złożyć wnioski w tym terminie.

 


Sprostowanie treści komunikatu w sprawie formy i terminu składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
26 marca 2021

Informujemy, że w treści Komunikatu Rektora zamieszczonego na stronie dnia 17.03.2021 r. doszło do omyłki pisarskiej w punkcie 3 lit. g. W treści komunikatu widnieje „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia”, a powinno być „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia II stopnia”.

 


Komunikat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021
17 marca 2021

Forma i termin składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

2. Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 31 marca 2021 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 31 marca 2021 r.

3. Postępowanie o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 zostanie przeprowadzone dla następujących kierunków studiów:

  1. chemia – studia II stopnia;
  2. chemia stosowana – studia II stopnia;
  3. filologia białoruska z językiem angielskim – studia I stopnia;
  4. filologia białoruska z językiem angielskim – studia II stopnia;
  5. geologia stosowana – studia II stopnia;
  6. inżynieria obliczeniowa – studia II stopnia;
  7. międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia;
  8. ukrainistyka z językiem angielskim – studia I stopnia.

Stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021 
08 lutego 2021
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.
 
Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, a ich sytuacja (skład rodziny i dochód) nie uległa zmianie zobowiązani są do wydrukowania oświadczenia o dochodach za rok 2019 r. oraz wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021, a następnie do złożenia ww. dokumentów do właściwej Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego lub właściwego Koordynatora ds. stypendialnych. Nie muszą oni przedkładać ponownie organowi stypendialnemu dokumentów odnośnie do ich sytuacji rodzinnej i dochodowej, które przedstawili w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
 
W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca), aby otrzymać wyrównanie za marzec wniosek należy złożyć do 18 marca 2021.

Zakwaterowanie w domach studenta w semestrze letnim roku akademickiego  2020/2021
29 stycznia 2021

Zakwaterowanie w akademiku, dla wszystkich obecnie mieszkających studentów, zostanie przedłużone automatycznie do dnia 5 lipca 2021 r.

Studenci, którzy w chwili obecnej nie mieszkają w akademiku, a chcą zakwaterować się na semestr letni w roku akademickim 2020/2021,  proszeni są o kontakt z Biurem Spraw Studenckich (akademiki@uw.edu.pl), w celu otrzymania skierowania w ramach wolnych miejsc.


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – stypendium rektora
05 stycznia 2021

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie stypendium rektora należy wysłać pocztą tradycyjną na adres sekcji socjalnej Biura Spraw Studenckich