Stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022
15 października 2021

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące wnioskowania o stypendium rektora  w roku akademickim 2021/2022 znajdą Państwo na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej (https://bpm.uw.edu.pl/). Na tej stronie został również opublikowany Komunikat Rektora w sprawie terminu składania wniosków (https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/)


Próg dochodowy dla studentów ubiegających się o miejsce w domu studenta
25 sierpnia 2021

W turze dla obecnych studentów, która miała miejsce 24 sierpnia 2021, próg powyżej którego wnioskodawca nie był uprawniony do otrzymania miejsca w domu studenta wynosił 2000 zł.


Zmiana terminu rozpatrzenia wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta
23 sierpnia 2021

Z przyczyn technicznych wnioski dla obecnych studentów i studentek nie zostały rozpatrzone w dniu 23 sierpnia 2021 r. Wnioski powinny zostać rozpatrzone w dniu 24 sierpnia 2021 r.


Zmiany organizacyjne: Biuro ds. Obsługi Kształcenia i Biuro ds. Pomocy Materialnej
10 sierpnia 2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej UW Biuro Spraw Studenckich przekształcone zostało w Biuro ds. Obsługi Kształcenia. Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://bok.uw.edu.pl/

W wyniku ww. zmian powstało również nowe Biuro ds. Pomocy Materialnej: https://bpm.uw.edu.pl/

 


Komunikat Rektora dotyczący ubiegania się o miejsca Domach Studenta w roku akademickim 2021/22
22 lipca 2021

Komunikat Rektora w sprawie składania przez studentów i studentki oraz doktorantów i doktorantki wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2021/2022:

Na podstawie § 1 ust 2 oraz § 2 załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń na Uniwersytecie Warszawskim ogłasza się, co następuje:

1.Forma składania wniosku

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

 

2.Terminy składania wniosków dla studentów i studentek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych studentów i studentek[1];

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

 

3.Terminy składania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 2 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych doktorantów i doktorantek;

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku doktorantów i doktorantek przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

4.Terminy rozpatrywania wniosków dla studentów i studentek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 23 sierpnia 2021 roku – obecnym studentom i studentkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 9 sierpnia 2021 roku;

b) 10 września 2021 roku – studentom i studentkom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia), którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 18 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom i studentkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

5.Terminy rozpatrywania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 27 sierpnia 2021 roku – obecnym doktorantom i doktorantkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 2 sierpnia 2021 roku;

b) 22 września 2021 roku – doktorantom i doktorantkom przyjętym na I rok kształcenia
w Szkole Doktorskiej, którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 27 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim doktorantom
i doktorantkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

6.Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

 

7.Giełda zamiany miejsc

Studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki  mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

 

[1] Studenci i studentki trzeciego roku I stopnia, którzy planują kontynuowanie studiów na UW powinni złożyć wnioski w tym terminie.

 


Sprostowanie treści komunikatu w sprawie formy i terminu składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
26 marca 2021

Informujemy, że w treści Komunikatu Rektora zamieszczonego na stronie dnia 17.03.2021 r. doszło do omyłki pisarskiej w punkcie 3 lit. g. W treści komunikatu widnieje „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia”, a powinno być „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia II stopnia”.