- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Tworzenie kierunku studiów

Tworzenie kierunku studiów

[1] Pismo Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. w sprawie procedury tworzenia kierunków studiów oraz dokonywania zmian w programach studiów (PRSZ/857/2020) [2]

[1]Instrukcja do wniosków o utworzenie kierunku studiów oraz zmiany w programie studiów [3]

Opis koncepcji kształcenia [4]

Instrukcja – przygotowanie opisu koncepcji kształcenia na nowym kierunku studiów [5]

Wniosek o utworzenie kierunku studiów [6]

Wniosek o utworzenie studiów wspólnych [7]

Wniosek o zmiany w programie studiów [8]

ZARZĄDZENIE NR 71 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r.w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz.) [9]

Dokumenty zewnętrzne

nowosc [10]ROZPORZĄDZENIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) [11]

nowoscUSTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 226) [12]

nowosc [10]ROZPORZĄDZENIE w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz.2218) [13]

nowosc [10]ROZPORZĄDZENIE w sprawie kryteriów oceny programowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) [14]

ROZPORZĄDZENIE w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) [14]

ROZPORZĄDZENIE w sprawie współczynników kosztochłonności  (Dz.U. z 2019 r. poz. 202) [15]

Dokumenty wewnętrzne

ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów [16]

ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów [17]

ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS [18]

ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zajęć z wychowania fizycznego [19]

Uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2009 r. poz. 122) [20]

Zarządzenie nr 3 Rektora UW z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nauczania języków obcych w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2001 r. poz. 70 z późn. zm.) [21]

Zarządzenie nr 59 Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej z dnia 1 grudnia 2014 r. (Monitor UW z 2014 r. poz. 255 z późn. zm.) [22]

Uchwała nr 14 URK z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim [23]

Uchwała nr 12 URK z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim [24]

Uchwała nr 3 URK z dnia 23 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad i trybu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [25]