Tok studiów

Drukuj Drukuj

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

Dokumenty wewnętrzne

UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 26 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 59 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Tok studiów

ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów

ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów

ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS

ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zajęć z wychowania fizycznego