Tok studiów

Drukuj Drukuj

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

Dokumenty wewnętrzne

UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej

UCHWAŁA NR 114 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego

UCHWAŁA NR 120 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego

UCHWAŁA NR 56 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udziału przedmiotów nie związanych z kierunkiem studiów w programach studiów

UCHWAŁA NR 440 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zajęć z wychowania fizycznego

ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 26 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 59 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej

ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wymiaru dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego

ZARZĄDZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów zaliczeniowych zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Tok studiów