Opłaty

Drukuj Drukuj

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 185 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne z tytułu wyróżniających się osiągnięć sportowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 362)

Zarządzenie nr 134 Rektora UW z 19 czerwca 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 274)

Zarządzenie nr 184 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 134 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 361) – zmiana zarządzenia nr 134

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 135 Rektora UW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora UW z  dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 275) – zmiana zarządzenia nr 130

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne świadczone studentom cudzoziemcom (Monitor UW poz. 296)

Uchwała Senatu nr 507 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne) – akt uchylony

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2016 r. poz. 437) – akt uchylony

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim – akt uchylony

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim – akt uchylony